Dataskyddsförklaring

1. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen

Ansvarig för databehandlingen på den här webbplatsen enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är

 • Signifio Language Services GmbH
 • Fünffensterstr. 2
 • D-34117 Kassel
 • Tel: +49 (0)561-2207 0853
 • service@signifio.de
 • www.signifio.de
 • Amtsgericht Kassel (tingsrätten i Kassel), HRB 19200
 • Företagsledning: Katrin Lemoine

Den ansvariga för personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter.

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller frågor till den ansvariga) SSL- resp. TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning på teckenföljden "https://" och låssymbolen på adressraden i din webbläsare.

2. Dataregistrering vid besök på vår webbplats

Vid en användning av vår webbplats som endast görs i informativa syften, det vill säga när du inte registrerar dig eller överför information till oss på något annat sätt, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "server-loggfiler"). Om du öppnar vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändiga för oss för att visa dig webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid för åtkomsten
 • Mängden skickade data i byte
 • Källa/hänvisning varifrån du har kommit till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (eventuellt i anonymiserad form)
 • Behandlingen sker enligt artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR och bygger på vårt rättmätiga intresse att förbättra vår webbplats stabilitet och funktion. Det sker ingen överlåtelse eller någon annan användning av dessa data. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera server-loggfilerna i efterhand om det finns konkreta belägg som tyder på en användning som är i strid mot lagstiftningen.

Dessa data utvärderas enbart för förbättring av vårt erbjudande och möjliggör inte några slutledningar om din person.

3. Kontakt

När du tar kontakt med oss (t.ex. via kontaktformuläret eller via E-post) samlas personuppgifter in. Vilka data som samlas in vid användning av ett kontaktformulär framgår av det aktuella kontaktformuläret. Dessa data sparas och används enbart för att ta hand om ditt ärende resp. för att ta kontakt samt den tekniska administration som hänger samman med detta. Den rättsliga grunden för behandling av data är vårt rättmätiga intresse av att behandla ditt ärende enligt art. 6 stycke 1 bokstav f GDPR. Om målet för din kontakt är att sluta ett avtal är den tillkommande rättsliga grunden för behandlingen art. 6 stycke 1 bokstav b GDPR. Dina data raderas när behandlingen av din förfrågan har slutförts och detta är fallet när omständigheterna visar att det aktuella sakförhållandet har utretts slutgiltigt och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att spara dessa data.

4. Den berördas rättigheter

Den gällande dataskyddslagstiftningen garanterar dig omfattande rättigheter som berörd (rätt till upplysning och intervention) gentemot den ansvariga som vi informerar om nedan:

Upplysningsrätt enligt art. 15 GDPR: Du har i synnerhet rätt till upplysning om dina personuppgifter som behandlas av oss, syftet med denna behandling, de behandlade personuppgifternas kategorier, mottagare eller kategorier av mottagare som dina uppgifter har avslöjats för eller avslöjas för, den planerade tiden för lagring resp. kriterierna för val av lagringstid, det finns en rättighet till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändningar mot behandlingen, besvär hos en tillsynsmyndighet, dina datas ursprung, om dessa inte har samlats in av oss hos dig, förekomst av en automatiserad beslutsprocess inklusive profilering och i förekommande fall utslagsgivande information om den involverade logiken och den omfattning som berör dig samt de effekter som eftersträvas med en sådan behandling liksom din rätt till information om vilka garantier det finns enligt art. 46 GDPR vid vidarebefordran av dina data till tredje länder.

Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR: Du har rätt till rättelse utan dröjsmål av oriktiga data och/eller komplettering av dina ofullständiga data som har sparats hos oss.

Rätt till radering enligt art. 17 GDPR: Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter om förutsättningarna i art. 17 stycke 1 GDPR föreligger. Denna rätt gäller dock i synnerhet inte om behandlingen krävs för utövande av den fria yttranderätten och för information som krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet på grund av ett allmänt intresse eller för att göra rättsanspråk gällande, utöva eller försvara dessa rättsanspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 GDPR: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge den av dig förnekade riktigheten för dina data kontrolleras, om du avvisar en radering av dina data på grund av otillåten databehandling och istället kräver en begränsning av behandlingen av dina data, om du behöver dina data för att göra rättsanspråk gällande, utöva eller försvara dessa rättsanspråk, när vi inte längre behöver dess data när vi har uppnått ändamålet för användning av dem eller om du har invändningar på grund av din speciella situation så länge det inte har bestämts om våra rättmätiga skäl överväger.

Rätt till information enligt art. 19 GDPR: Om du har gjort din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gällande gentemot den ansvariga är denna skyldig att meddela alla mottagare som de personuppgifter som berör dig har avslöjats för om denna rättelse, radering eller begränsning av behandlingen om inte detta har visat sig vara omöjligt eller är förenat med en oproportionerlig kostnad. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

Rätt till möjlighet att överföra data enligt art. 20 GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att kräva en överföring till en annan ansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Rätt till återkallande av tilldelade samtycken enligt art. 7 stycke 3 GDPR: Du har rätt att återkalla ett samtycke till behandling av data som tilldelats en gång när som helst med verkan för framtiden. Vid ett återkallande kommer vi att radera aktuella data utan dröjsmål under förutsättning att en fortsatt behandling inte kan göras med stöd av en rättslig grund för behandling utan samtycke. Rättmätigheten för den behandling som har gjorts fram till återkallelsen berörs inte av återkallelsen av samtycket.

Rätt till besvär enligt art. 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av de aktuella personuppgifterna bryter mot GDPR har du - trots en annan förvaltningsrättslig eller juridisk lösning - rätt till att besvära dig hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där din vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen befinner sig.

RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUND AV VÅRT ÖVERVÄGANDE RÄTTMÄTIGA INTRESSE HAR DU ALLTID RÄTT ATT LÄGGA IN EN INVÄNDNING MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SPECIELLA SITUATION.

OM DU UTNYTTJAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE AKTUELLA DATA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL EN FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÖVERVÄGER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN ÄR TILL FÖR ATT GÖRA RÄTTSANSPRÅK GÄLLANDE, UTÖVA ELLER FÖRSVARA DESSA RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR ATT KUNNA BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA EN INVÄNDNING MOT BEHANDLINGEN AV DE AKTUELLA PERSONUPPGIFTERNA FÖR DENNA TYP AV REKLAMÄNDAMÅL. DU KAN UTÖVA DIN INVÄNDNING PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU UTNYTTJAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE AKTUELLA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTREKLAMÄNDAMÅL.

5. Tid för lagring av personuppgifter

Tiden för lagring av personuppgifter beräknas med hjälp av den aktuella lagstadgade lagringstiden (t.ex. handels- eller skatterättsliga lagringstider). När denna tid har gått raderas de aktuella uppgifterna rutinmässigt under förutsättning att de inte längre behövs för att uppfylla eller inleda avtalet och/eller om det inte längre finns något rättmätigt intresse att fortsätta lagringen från vår sida.

Detta är en översättning av den tyska texten ("Dataskyddsförklaring").

Plattform inom EU för förlikning utom rätta av online-tvister: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Vi är inte beredda eller skyldiga att delta i ett medlingsförfarande inför en medlingsinstans för konsumenter.

Kontaktuppgifter

Signifio Language Services GmbH
Fünffensterstr. 2, 34117 Kassel
Tyskland

Tel.: +49 (0) 561 22 07 08 53

E-post: service@signifio.de

Logo